Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné meno:   Le-Mimi s.r.o.

Sídlo firmy podľa registra:
Ulica a číslo: J. Závodského 2576/13
PSČ a mesto: 905 01 Senica
IČO: 47567813
DIČ: 2024035167
IČ DPH:  SK2024035167

Zápis v registri
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel sro,
vo vložke číslo 33736/T

Bankové spojenie: 
Slovenská sporiteľňa a.s., Senica
IBAN: SK66 0900 0000 0050 5411 2326
SWIFT: GIBASKBX

Kontakty:
Mobil:  0949/350383
E-mail: lemimi.eu@gmail.com
kontakt@knihypriani.sk

Príjem objednávok cez e-shop:  nonstop

Zodpovedný vedúci
za objednávky a www stránky
a kontaktná osoba: Mgr. Lenka Belišová

Prevádzka:
Obchodné meno: Le-Mimi s.r.o.
Adresa: Hollého 742/19, 905 01 Senica
Prevádzková doba:  Pondelok až Piatok, 9.00 – 15.00 hod

Orgán dozoru: 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Trnave
pre Trnavský kraj
Pekárská 23, 9017 01 Trnava 1
tel.: 033/5512 689
e-mail: tt@soi.sk

 


Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) www.knihypriani.sk

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Le-Mimi, s.r.o., so sídlom Jozefa Závodského 2576/13, 905 01  Senica
 2. Predávajúcim je Le-Mimi s.r.o., so sídlom Jozefa Závodského 2576/13, 905 01 Senica
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.knihypriani.sk je spoločnosť Le-Mimi, s.r.o., so sídlom Jozefa Závodského 2576/13, 905 01 Senica.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope, výberom tovarov alebo služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné, vrátane 10 % DPH, ale nezahŕňajú náklady na doručenie, ktoré sú uvedené v Článku VI.: Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope, výberom tovarov alebo služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením a zhrnutím objednávky e-shopom. Tento e-mail je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi alebo Slovenskej pošte pri preberaní tovaru)
  2. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet

2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa možností v čo najkratšom čase a to najneskôr do 5 pracovných dní. Doprava sa realizuje prostredníctvom Slovenskej pošty listovou zásielkou doporučene, pričom Slovenská pošta pri tomto type zásielky uvádza trvanie najviac 2 dni. (Ak by bolo potrebné objednávku urýchliť, kontaktujte nás buď telefonicky 0949/350383 alebo emailom objednavky@knihypriani.sk)
 2. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 3. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 4. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 5. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: Slovenskej pošty

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry a pri platbe za dobierku si za dopravné účtujeme (doručenie tovaru je do 2 pracovných dní od expedície):
Počet kníh     ks Cena pri platbe na účet     Cena pri platbe na  dobierku
1 2,50 EUR                             3,30 EUR
2 3,50 EUR                             4,30 EUR
3 3,50 EUR                             4,30 EUR
4 až 9 4,60 EUR                             5,40 EUR
10 až 19 5,60 EUR                             6,40 EUR
20 až 29 8,40 EUR                             9,20 EUR
od 30 kníh 0,00 EUR                             0,00 EUR

 

2.   Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb, ako aj cien za tieto služby (V prípade potreby mať tovar v čo najkratšom čase, kontaktujte nás – najlepšie telefonicky na čísla uvedené v sekcii „Kontakt“)

3.   Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu, a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. kópiou faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný Formulár na odstúpenie od zmluvy , v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením “*” – hviezdičkou.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok IX.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru, ako napríklad faktúru za tovar, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok X.

Ochrana osobných údajov 

Z Á S A D Y / P R A V I D L Á  ochrany a spracúvania osobných údajov dotknutých osôb vrátane poučenia

 1. Účel spracúvania osobných údajov:
  Účel spracúvania osobných údajov je plnenie predmetu zmluvy a na predzmluvné vzťahy pri predaji tovaru / poskytnutí služieb.
 2. Zoznam osobných údajov:
  Spoločnosť Le-Mimi s.r.o. spracúva osobné údaje záujemcov o kúpu tovaru / objednanie služby v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pre doručenie vrátane PSČ, emailová adresa, tel. číslo (OÚ nevyhnutné na realizáciu objednávky a vytvorenie faktúry ).
 3. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov:
  Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba na vyššie vymedzený účel spoločnosti Le-Mimi s.r.o. dobrovoľne a spoločnosť Le-Mimi s.r.o. ich na tento účel spracúva v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym predpisom, prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu, a tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo elektronicky zvolením možností „udeľujem“ alebo „súhlasím“ pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených.
 4. Poučenie o právach dotknutej osoby:
  Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na kontaktný email: lemimi.eu@gmail.com od spoločnosti Le-Mimi s.r.o. ako prevádzkovateľa, vyžadovať najmä:
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie,
  • informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie,
  • zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:
  • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.
 5. Ďalšie informácie:
  Spoločnosť Le-Mimi s.r.o. získava osobné údaje týkajúce sa zmluvného partnera výlučne z objednávok a sú použité na jej spracovanie a vytvorenie účtovného dokladu (faktúry), ktoré sa uchovávajú počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Táto lehota uchovávania je určená zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 35 – Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie .
  Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti Le-Mimi s.r.o. ako prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby spoločnosť Le-Mimi s.r.o. nezverejňuje.
  Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám výhradne pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy (t.j. pre doručenie objednaného tovaru) – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).
 6. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky, ako aj reklamačné podmienky.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky, vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.5. 2018.

Senici, 25. mája 2018        

Ing. Miriama Hurban Šebestová                             Mgr. Lenka Belišová        

 konateľ spoločnosti                                                       konateľ spoločnosti

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

www.knihypriani.sk

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len o predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedená dlhšia záruka, a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie, avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený reklamačný protokol: Reklamačný formulár Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou alebo e-mailom) alebo osobne.
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru písomne, teda poštou alebo e-mailom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
  3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo vyplatením primeranej zľavy, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 12. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok sa zmena nebude vzťahovať na už uzavreté zmluvy. Celý proces nákupu sa riadi prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 14. Kontakt: Le-Mimi s.r.o., Jozefa Závodského 2576/13, 905 01 Senica, lemimi.eu@gmail.com

 V Senici, 19. septembra 2016

                         Ing. Miriama Hurban Šebestová                             Mgr. Lenka Belišová              

                                                                                konateľ spoločnosti                                                          konateľ spoločnosti